Ashton Elementary School

168 S. First St., Ashton, Idaho 83420