Henry’s Fork Elementary School

425 N. Third W. St., St. Anthony, Idaho 83445