Heyburn Elementary School

1431 17th St., Heyburn, Idaho 83336