Inkom Elementary School

521 Holstein St., Inkom, Idaho 83245