North Gem Elem.-Jr. High School

322 S. Main St., Bancroft, Idaho 83217