Twin Falls Sr. High School

1615 Filer Ave. E., Twin Falls, Idaho 83301