South Fremont High School

855 N. Bridge St., St. Anthony, Idaho 83445